A szülői felügyeleti jogok gyakorlása

– kinél kerül a gyermek elhelyezésre –

A Ptk. 4:21. § (4) bekezdésének definiálásában, ha a házastársak közös szülői felügyeletben állapodnak meg, a kapcsolattartás kérdésében nem kell megegyezniük, a gyermek lakóhelyét azonban meg kell határozniuk. Tehát, közös szülői felügyelet esetén a felek egyezségének elegendő a gyermek(ek) lakhelyére vonatkozó megállapodás is, azonban ezt nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a felek rendezzék a különélő szülő és a gyermek(ek) kapcsolattartásának szabályait is.

A Ptk. 4:21. § (5)-(6) bekezdései szerint a házasság felbontásánál a közös gyermek érdekét figyelembe kell venni, a szülői felügyelet gyakorlásának, a szülő és a gyermek közötti kapcsolattartásnak és a gyermek tartásának rendezése során a gyermek érdekének kell elsődlegesen érvényesülnie. Ennek jelentése, hogy váláskor a gyermek(ek) érdekei prioritást élveznek.

A Ptk. 4:146. § rendelkezései szerint a kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll. A szülői felügyelet a kiskorú gyermek neve meghatározásának, gondozásának, nevelésének, tartózkodási helye meghatározásának, vagyona kezelésének, törvényes képviseletének jogát és kötelességét, a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak a jogát foglalja magában.

A Ptk. 4:16. § rendelkezései értelmében a szülői felügyeletet a szülők –megállapodásuk vagy a gyámhatóság, vagy a bíróság eltérő rendelkezése hiányában – közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt. A különélő szülőknek a közös szülői felügyelet gyakorlása során biztosítaniuk kell gyermekük kiegyensúlyozott életvitelét. Azonnali intézkedést igénylő esetben a szülő a gyermek érdekében – a másik szülő késedelem nélkül történő értesítése mellett – közös szülői felügyelet esetén is önállóan dönthet.

A Ptk. 4:165. § rendelkezései kimondják, hogy a különélő szülők a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egymás között megoszthatják, és megállapodhatnak abban is, hogy a szülői felügyeletet az egyikük gyakorolja. Ez azt jelenti, hogy váláskor a szülők erre irányuló megállapodása a mérvadó.

A Ptk. 167. § rendelkezései alapján a különélő szülők megállapodásának hiányában a bíróság dönt arról, hogy a szülői felügyeletet melyik szülő gyakorolja. Eszerint, hogyha a szülők között vita van e kérdésben és nem tudnak megegyezni, hogy ki gyakorolja (közösen, vagy csak valamelyikőjük) a gyermek(ek) feletti szülői felügyeleti jogokat, akkor bíróságtól kérheti ennek eldöntését.

A Ptk. 4:168. § rendelkezései szerint, ha a bíróság a szülői felügyelet gyakorlására az egyik szülőt jogosítja fel, a gyermekétől különélő szülő a szülői felügyeleti jogokat a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivételével nem gyakorolhatja. Vagyis, az elvált szülők a gyermek(ek) nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása kérdésekben közösen döntenek
A bíróság a döntés során azt mérlegeli, hogy a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődése miként biztosítható a legkedvezőbben.